Τα δημόσια και τα εικαστικά έργα -η απάντηση του ΥΠΠΟ στη Βουλή

0
844
glypta
Mihai Eminescu, Onesti, Romania

Απάντηση δόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού σε ερώτηση τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ανάγκη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων έργων για τα μέλη του ΕΕΤΕ.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Δημήτρης Σεβαστάκης, Μαρία Κανελλοπούλου και Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, καλούσαν τα ερωτώμενα Υπουργεία να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ανακληθεί η ΥΑ του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1327/16-6-2011) με θέμα «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» και να φροντίσουν για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου περί Δημοσίων Έργων (Ν.1218/1981, Ν2557/ΦΕΚ271/24-12-97), που θα μπορούσε να καλύψει οικονομικά όλες τις δραστηριότητες και υποχρεώσεις του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας με την εφαρμογή του 1% συμβατικής δαπάνης στον προϋπολογισμό των δημοσίων έργων.

Από τη μεριά του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού παρατίθεται το ιστορικό σχετικά με τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων για τα μέλη του ΕΕΤΕ. Ειδικότερα, αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 37456 των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού (ΦΕΚ Β΄/878/2-10-1997) με την οποία ρυθμίστηκαν θέματα προκήρυξης και διενέργειας καλλιτεχνικών διαγωνισμών από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

Το υπουργείο σημειώνει ότι η εν λόγω Κ.Υ.Α. εξακολουθεί να ισχύει πλέον για τα εικαστικά έργα της περιφερειακής διοίκησης σύμφωνα με τον Καλλικράτη. Εν συνεχεία στο υπ’ αριθ. 1427/Β΄/15-6-2011 ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η με αρ. 26804 απόφαση της τότε υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3316 για ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του 2005.

Στο άρθρο 3, παρ. 2 της ανωτέρω Απόφασης ορίζεται ότι στους διαγωνισμούς αυτούς συμμετέχουν αρχιτέκτονες και εικαστικοί καλλιτέχνες και δεν εφαρμόζεται η Κ.Υ.Α. 37456/1997. Το Υπουργείο σημειώνει ότι όπως προκύπτει από τις ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ. 171/2014, αρ. 40, παρ. 3 στ. γ.) η αρμοδιότητα καθορισμού προϋποθέσεων, διενέργειας καλλιτεχνικών διαγωνισμών, ανήκει αποκλειστικά στο υπ. Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων – τομέας πολιτισμού. Εξάλλου, ο εξουσιοδοτών την έκδοση της ως άνω αποφάσεως του ΥΠΕΚΑ νόμος αναφέρεται αποκλειστικά σε διαγωνισμούς αρχιτεκτονικών μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και όχι στη διενέργεια καλλιτεχνικών διαγωνισμών. Ως εκ τούτου, και με δεδομένο ότι η παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’αρ. 26804/15-6-2011 υπουργικής απόφασης ρυθμίζει θέμα διενέργειας καλλιτεχνικών διαγωνισμών για το οποίο είναι αρμόδια άλλη δημόσια Αρχή και συγκεκριμένα κατά το χρόνο εκδόσεως της Αποφάσεως το τότε υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, το οποίο και δεν είχε ενημερωθεί σχετικά, γίνεται αντιληπτό ότι αναγκαιεί η θεραπεία της εν λόγω υπουργικής απόφασης. Προς το σκοπό αυτό ο υπουργός Πολιτισμού προτίθεται σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου του και του ΥΠΕΚΑ να ζητήσει την τροποποίηση του περιεχομένου της ως άνω υπουργικής απόφασης, προκειμένου να αρθεί η αντίφαση και να ευθυγραμμιστεί ως προς τα διαλαμβανόμενα στην Κ.Υ.Α. υπ’αρ. 37456/1997.

Όσον αφορά το 1% της συμβατικής δαπάνης το υπουργείο σημειώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στην παρ. 5α του άρθρου 2 του Ν.2557/1997 και δυνάμει της εξουσιοδοτικής αυτής διάταξης εκδόθηκε Κ.Υ.Α. το 2001 των συναρμόδιων υπουργών που ρύθμιζε τη διαδικασία εφαρμογής, καθώς και υπουργική απόφαση από το 2006 με την οποία ορίστηκαν σε κάθε μία από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας οι επιτροπές υλοποίησης της παραπάνω διάταξης η οποία ωστόσο παραμένει μέχρι σήμερα ανεφάρμοστη. Η διεύθυνση Εικαστικών Τεχνών του υπουργείου ως αιτίες εντοπίζει τα εξής σημεία:

1) Λόγω της πολυπλοκότητας των ενεργειών διοικητικής και οικονομικής φύσης έχει καταγραφεί το γεγονός οι εμπλεκόμενοι (Περιφέρειες, φορείς ανάθεσης, κατασκευαστές) να εμφανίζονται απρόθυμοι να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες.

2) Δεν προβλέπεται ρήτρα ακυρότητας στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίου κτιρίου εάν δεν συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία εικαστικού έργου με αποτέλεσμα πρακτικά να μην προκύπτει καμία συνέπεια.

3) Η διάταξη προκαλεί αύξηση του κόστους κατασκευής του κτιρίου κατά 1% που κατά πάσα πιθανότητα θα επιβαρύνει το ελληνικό Δημόσιο.

Με βάση τα παραπάνω το υπουργείο δεσμεύεται ότι αποτελεί γι’ αυτό άμεση προτεραιότητα της νέας πολιτικής ηγεσίας του η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων ως προς την υποχρέωση τήρησης του κανονιστικού πλαισίου. Περαιτέρω εξετάζεται σε συνεργασία με το ΕΕΤΕ η αναγκαιότητα νομοθετικής θέσπισης κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των σχετικών διατάξεων.

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος σε επισυναπτόμενη απάντησή του σημειώνει τις αντιφάσεις των υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων και επισημαίνει ότι από το 2011 τα συναρμόδια υπουργεία είχαν αγνοήσει παντελώς την πρόταση του Δ.Σ. του ΕΕΤΕ για την αναμόρφωση της σχετικής Κ.Υ.Α. 29570/26-6-2001 για το 1%. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι στις 25-3-2012 ο τότε υφυπουργός Πολιτισμού κ. Τζαβάρας απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών για το ίδιο θέμα είχε τονίσει την ανάγκη θεραπείας της υπουργικής απόφασης αλλά όπως σημειώνει το ΕΕΤΕ, πέρασε χρόνος, δεν τροποποιήθηκε η υπουργική απόφαση της κ. Μπιρμπίλη, αλλά, σύμφωνα με τα άρθρα της το ΥΠΕΚΑ συνεχίζει να προκηρύσσει διαγωνισμούς. Το ΕΕΤΕ ισχυρίζεται ότι γίνονται πολλές παραβιάσεις του νόμου για τα δημόσια καλλιτεχνικά έργα σχετικά με τις αναθέσεις και σημειώνει ότι για να ανατεθεί γλυπτική ή άλλη καλλιτεχνική εργασία από δημόσιους φορείς, ΝΠΔΔ, ΤΑ, ερανικές επιτροπές και ιερούς ναούς, θα πρέπει να απαιτείται βεβαίωση του ΕΕΤΕ ότι αυτός που αναλαμβάνει την ανάθεση είναι μέλος του. Άλλωστε σε κάθε περίπτωση, το 2% επί των εσόδων των καλλιτεχνών από τα δημόσια καλλιτεχνικά έργα και τους διαγωνισμούς είναι πόρος του ΕΕΤΕ (βάσει του Ν. 1218/1981).

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις αλλά και το πολιτικό σκεπτικό της απάντησης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού αναμένουν άμεσα τις απαιτούμενες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία από το 1997 και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα αλλά και η βιωσιμότητα των μελών του ΕΕΤΕ.

Πηγή: www.avgi.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.