ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ HETIA ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

0
531

Ψηφιακή υποστήριξη για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια, ψηφιακή δράση για τη μέτρηση της ρύπανσης στη θάλασσα και για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, έξυπνα χωριά και δίκτυο αισθητήρων, είναι μερικές μόνο από τις προτάσεις του ΗΕΤΙΑ του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανίας Αναδυόμενων Τεχνολογιών , αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Συμβάλλοντας στον διάλογο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που ξεκίνησε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής το Διοικητικό Συμβούλιο ενός φορέα με μέλη δυναμικές εταιρείες από τον χώρο της τεχνολογίας περιγράφουν μια σύγχρονη καθημερινότητα όπου η εξοικονόμηση της ενέργειας, η μείωση του ενεργειακού κόστους , αλλά και η γενικότερη εξοικονόμηση πόρων θα είναι εφικτές. Οι προτάσεις του φορέα δημιουργούν τις προϋποθέσεις όχι απλά για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, αλλά για την ανάπτυξη έξυπνων , άρτια οργανωμένων πόλεων. Για να γίνει αυτό προτείνεται:
• Η υιοθέτηση εξοπλισμού ΙοΤ που θα διαθέτει ανοικτές διεπαφές δεδομένων στο cloud και θα επιτρέπει στον χρήστη και ιδιοκτήτη των δεδομένων να διαθέτει αυτά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε κατάλληλους παίκτες της αγοράς, έτσι ώστε να παρέχονται υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας όπως για παράδειγμα υπηρεσίες τύπου demand response και δυναμικής τιμολόγησης πολλαπλών ζωνών. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθούν στόχοι ενεργειακής εξοικονόμησης, μείωσης κόστους ηλεκτρικής κατανάλωσης για τον ιδιωτικό τομέα, μείωση των αιχμών ζήτησης και κατ’ επέκταση μείωση της αστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος, δημιουργώντας συνεκτικότητα και συνέργειες με άλλες στρατηγικές της βίβλου ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως την στρατηγική δυναμικής ενεργειακής τιμολόγησης Παράλληλα, μια τέτοια πρωτοβουλία θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής στην αγορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους καταναλωτές και θα λειτουργήσει συνδυαστικά με πρωτοβουλίες όπως το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».
• Ψηφιακή υποστήριξη για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια με τη χρήση εργαλείων ΙοΤ Προτείνεται η ενίσχυση των δημοσίων κτηρίων με εξοπλισμό IoT ανοικτών διεπαφών προς το cloud βασισμένο σε κεντρικό σχεδιασμό για όλα τα δημόσια κτίρια. Το Ελληνικό Δημόσιο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες «ανοικτών δεδομένων» θα παρέχει τα κτιριακά δεδομένα προς τους κατάλληλους κάθε φορά εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση πολιτικών κτιριακών αναβαθμίσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει κεντρικός προγραμματισμός και έλεγχος για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος και την διασφάλιση της ομοιογένειας, ανοικτότητας, κλιμάκωσης, ασφάλειας των δεδομένων, αποτελεσματικότητας και γρήγορης υλοποίησης.
• Δίκτυα αισθητήρων. Δίκτυα αισθητήρων για την μέτρηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντολογικών συνθηκών σε περιοχές ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων δεδομένων καιρού, ποιότητας ατμόσφαιρας σε όλη την επικράτεια εκμεταλλευόμενη υπάρχουσες εγκαταστάσεις δήμων, αυτοκινητοδρόμων, λιμανιών, βιομηχανικών περιοχών κ.α.
• Δημιουργία συστήματος δυναμικής ενεργειακής τιμολόγησης. Προτείνουμε την υλοποίηση του έργου και για συνδρομητές χαμηλής τάσης παράλληλα με αυτούς της μέσης τάσης και σε συνδυασμό με την υλοποίηση εργαλείων IoT σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια. Οι διεθνείς τάσεις δυναμικής τιμολόγησης ζωνών σήμερα προσανατολίζονται σε χρονικές ζώνες μέχρι και 15 λεπτών.
• Εγκατάσταση και λειτουργία έξυπνων μετρητών νερού. Με δεδομένο ότι οι ΔΕΥΑ σήμερα τιμολογούν σημαντικά λιγότερο όγκο του νερού που παράγουν πραγματικά, προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε τεχνολογίες που μπορούν να μετρήσουν διαρροές νερού μικρού ωριαίου όγκου, όπως για παράδειγμα 2 ή 3 λίτρων σε συνδυασμό με τεχνολογίες επικοινωνίας δεδομένων πραγματικού χρόνου. Επίσης οι τεχνολογίες ανοικτών δεδομένων στο cloud με άμεση πρόσβαση από τους χρήστες αλλά και την δυνατότητα τηλεελέγχου (π.χ. ηλεκτροβάνες) αποτελούν χαρακτηριστικά που θα συνεισφέρουν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα αυτής της παρέμβασης.
• Ψηφιακή δράση για την μέτρηση και παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Ανάπτυξη ενός δικτύου ατμοσφαιρικών μετρήσεων και ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλες τις στιβάδες της ατμόσφαιρας συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών φαινομένων (π.χ, ηφαιστειακή δραστηριότητα).
• Δημιουργία έξυπνων αγροτικών περιοχών και χωριών (Smart Rural Areas-Smart Villages) Ανάπτυξη συστημάτων έξυπνης εφαρμογής ζιζανιοκτόνων σε μικρού μεγέθους καλλιέργειες που δεν δικαιολογούν επενδύσεις σε αγροτικό εξοπλισμού μεγάλου κόστους και σε καλλιέργειες που είναι εγκαθιδρυμένες σε ανισόπεδα και ορεινά εδάφη με χρήση drone ψεκασμού σε σμήνη.
• Ε-Θερμοκήπιο. Δημιουργία πλατφόρμας δεδομένων θερμοκηπίων ανά την επικράτεια βασισμένη στη συλλογή δεδομένων αισθητήρων για την τεκμηρίωση ορθής πρακτικής καλλιέργειας και πιστοποίησης.
• Εθνικό Μητρώο Υποδομών με στόχο τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών. Εγκατάσταση κόμβων αισθητήρων με σκοπό την συνεχή παρακολούθηση και προβλεπτική συντήρηση του κρίσιμου εξοπλισμού των κτιρίων όπως γεννήτριες, αντλίες πυρασφάλειας, ανεμιστήρες εξαερισμού κ.α. Οι έξυπνοι κόμβοι μπορεί να είναι εξοπλισμένοι με οπτικούς αισθητήρες και με χρήση τεχνολογίας επικοινωνίας 5G θα έχουν δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων και ζωντανής εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Η συνολική κατάσταση των κτιρίων μπορεί να παρακολουθείται με αυτόνομους αισθητήρες μέτρησης και ανάλυσης δονήσεων και σεισμογραφικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο καθώς και καταγραφή μετατοπίσεων.
• Έξυπνες Γέφυρες. Ανάπτυξη και εγκατάσταση αυτόνομων αισθητήρων μέτρησης και ανάλυσης δονήσεων και σεισμογραφικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο καθώς και καταγραφή μετατοπίσεων με τη χρήση διαφορικού συστήματος γαιοεντοπισμού σε γέφυρες, φράγματα, αυτοκινητόδρομους και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις.
• Έξυπνοι Αυτοκινητόδρομοι. Εγκατάσταση κόμβων αισθητήρων με σκοπό την συνεχή παρακολούθηση και προβλεπτική συντήρηση του εξοπλισμού των αυτοκινητοδρόμων όπως αντλίες πυρασφάλειας, ανεμιστήρες εξαερισμού κ.α. Οι έξυπνοι κόμβοι με την χρήση θερμικών και οπτικού φάσματος αισθητήρες (κάμερες) θα επιτρέπουν τη ανάλυση τις κίνησης των αυτοκινητοδρόμων καθώς και την νυχτερινή ασφαλή παρατήρηση κρίσιμων και ευαίσθητων τομέων των υποδομών. Βασισμένοι στην τεχνολογία επικοινωνίας 5G κάθε κόμβος μπορεί να είναι αυτόνομος με τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων και ζωντανής εικόνας σε πραγματικό χρόνο.
Τέλος προτείνεται η βελτίωση της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο των φορολογικών κινήτρων του αρ.22Α του Ν.4172/2013. Η διαδικασία αίτησης προβληματίζει τους δυνητικούς δικαιούχους όχι μόνο από την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών σε έγχαρτη μορφή αλλά από τον όγκο της προετοιμασίας για την τεκμηρίωση των εν λόγω δαπανών ΕΑ. Η διαδικασία ουσιαστικά μοιάζει με την υποβολή ενός έργου ΕΑ σαν το Ερευνώ Καινοτομώ Δημιουργώ και χρίζει απλοποίησης αφού ουσιαστικά καταλήγει στην περίπτωση ιδίως των μικρών εταιρειών, το κόστος της ανθρωποπροσπάθειας να αντισταθμίζει τα οφέλη.

πληροφορίες
https://hetia.org/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.